Brugerorganisationen i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenters Fond

Brugerorganisationen består af repræsentanter fra foreningerne, der bruger Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter. Antallet af repræsentanter afhænger af medlemstallet i den enkelte forening.

Formandsskab

Formand: Jesper Madsen
Næstformand: Erik Frøkiær
Sekretær: Bjarne Stenhøj Hansen

Vissenbjerg GIF

Anette Bjerre Jensen - tlf. 61776922 - formand@vissenbjerg-badminton.dk
Jesper Madsen - tlf. 25250071 - vgif.ssv@gmail.com
Erik Frøkiærtlf. 21459509 - e.moeller@hotmail.com
Brian Friis - tlf. 28565843 - brian.friis6@hotmail.com

Vissenbjerg Billard Klub

Carsten Nielsen - tlf. 28494736 - carstenlyse@yahoo.dk

Skalbjerg Boldklub

Bjarne Stenhøj - tlf. 29451444 - bjarne.stenhoej@mail.dk
Ann Baunbæk - tlf. 91892090 - annbaun@hotmail.com
Charlotte Kjær - tlf. 61371849 - mail@charlotte-kjaer.dk

Vissenbjerg Tennisklub

Peter Lindholt Jessen - tlf. 20116870 - plje@km.dk

Skallebølle Sportsklub

Mads Lindkær - tlf. 40747243 - formand@sbsk.dk

Vestfyns Aikikai

Jørgen Jakob Friis - tlf. 23928855 - jjfriis@gmail.com

Vissenbjerg Skole

Gitte Ebbesen - vissenbjergskole@assens.dk

Retningslinier for Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenters Brugerorganisation

1.1. Brugerorganisationens repræsentanter skal være fyldt 18 år.
1.2. Som medlemmer optages de foreninger, som benytter hallerne.
1.3. Hver af de tilsluttede foreninger repræsenteres ved 1 person for hver påbegyndt 200 medlemmer – dog højest 5.
Skoleinspektøren ved Vissenbjerg Skole eller en af ham udpeget er medlem.
En instruktør udpeget af og blandt motionscentret samlede in-struktørkreds.
1.4. Brugerorganisationen fastsætter selv sin forretningsorden. Den skal føre protokol over sine møder og den holder møde mindst én gang hvert halve år samt hvis formanden eller mindst 6 medlem-mer finder det påkrævet.
1.5. Kompetence:
Konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Udpeger 2 personer til fondens bestyrelse jf. § 5.3 og 5.5 i fon-dens vedtægter.
1.6. Foreningerne skal senest 1. februar til brugerorganisations for-mand, opgive deres antal aktive medlemmer pr. 31. december. 

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Mobil: 2277 9334
centerleder@vissenbjerghallerne.dk
CVR-nummer: 3405 0546